Polisi Data Peribadi

Selamat datang ke SRBN, dicetuskan and diterajui oleh SDEC.

Pengenalan

Penyataan berikut menjelaskan terma umum Sarawak Digital Economy Corporation Berhad (“SDEC”) mengenai pengumpulan dan pemprosesan data peribadi anda oleh SDEC. SDEC berkomited untuk melindungi data peribadi anda dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan perlindungan data peribadi di Malaysia.

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 mengatur pemprosesan data peribadi oleh pengguna data dalam transaksi komersial dan melindungi kepentingan subjek data. Berdasarkan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”), SDEC (* Nama penuh syarikat dan pendaftaran Sdn Bhd) memperhatikan dan berkomitmen untuk melindungi maklumat peribadi dan privasi anda.

Pengumpulan Maklumat Peribadi

Agar kami dapat memberi anda Produk dan/atau Perkhidmatan kami dan beroperasi dengan cara yang cekap dan berkesan, kami mungkin perlu mengumpulkan maklumat peribadi yang relevan dari anda sama ada secara manual atau melalui laman web kami. Maklumat peribadi yang kami kumpulkan mungkin dalam bentuk tetapi tidak terhad kepada kad pengenalan, nama pilihan, nombor identiti/pasport, umur, nombor telefon, alamat kediaman, alamat e-mel, tarikh lahir, jantina, bangsa, kewarganegaraan, pekerjaan, gelaran, butiran akaun bank, maklumat pasangan/anak-anak seperti nama dan tarikh lahir, maklumat syarikat anda seperti nama, nombor pendaftaran dan alamat, maklumat mengenai kesihatan fizikal atau mental, pendapat politik, kepercayaan agama atau kepercayaan lain yang bersifat seumpamanya, pelakuan atau pengataan pelakuan apa-apa kesalahan dan sebarang maklumat yang diperlukan untuk tujuan data peribadi dikumpulkan.

Tujuan Pemprosesan

SDEC memproses data peribadi anda hanya untuk tujuan tertentu dan terhad.

Anda bersetuju bahawa semua data peribadi yang dikumpulkan dan/atau diproses oleh SDEC mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada tujuan berikut:

 1. Untuk berkomunikasi dengan anda;
 2. Untuk memberitahu anda mengenai produk dan perkhidmatan kami;
 3. Untuk menjawab pertanyaan anda;
 4. Untuk menghantar bahan promosi kepada anda;
 5. Mengendalikan prosedur pengurusan hubungan pelanggan;
 6. Untuk memproses permohonan dan penyediaan Produk dan/atau Perkhidmatan SDEC;
 7. Melakukan penyelidikan, kajian, penilaian, tinjauan dan/atau penyediaan laporan/statistik untuk tujuan aktiviti perniagaan SDEC;
 8. Untuk memudahkan pembayaran berkaitan dengan urusan perniagaan atau kontrak antara SDEC dan anda dan/atau syarikat anda;
 9. Untuk penyimpanan rekod dalaman SDEC; dan/atau
 10. Untuk semua tujuan lain yang berkaitan dan berkaitan dengan mana-mana perkara di atas termasuk aktiviti perniagaan lain yang sah dari SDEC


Pendedahan kepada Pihak Ketiga

 • SDEC boleh mendedahkan data peribadi anda kepada syarikat sekutu kami atau pihak ketiga yang menjalankan perkhidmatan atas nama SDEC dan dengan demikian kami akan mematuhi semua undang-undang, peraturan dan piawaian industri. (Boleh disertakan:
 • badan pengawalselia, badan pemerintah atau pihak berkuasa lain jika diperlukan atau diberi kuasa untuk melakukannya untuk melaksanakan fungsi pengawalseliaan berdasarkan undang-undang atau yang berkaitan dengan perintah atau penghakiman mahkamah;
 • mana-mana orang yang diarah atau diminta oleh SDEC untuk melakukannya di bawah undang-undang; dan/atau
 • pemegang saham kami)


Penerimaan Polisi

Anda diberi notis bahawa Produk dan/atau Perkhidmatan hanya akan tersedia untuk anda setelah anda menerima dan menyetujui dengan jelas syarat-syarat Dasar Privasi ini, di mana penerimaan dan persetujuan yang jelas akan dibuktikan dengan anda mengklik atau memeriksa atau menunjukkan dengan sewajarnya pada bahagian persetujuan yang relevan dari borang pendaftaran atau dokumen lain seperti yang diberikan kepada anda, mengikut mana-mana yang berkenaan.

Dengan menunjukkan penerimaan anda terhadap terma Dasar Privasi ini, anda akan dianggap telah menyetujui dengan jelas pemprosesan data peribadi anda oleh SDEC atau mana-mana ejen, pekerja, rakan kongsi dan/atau kontraktor yang sah untuk tujuan seperti yang digariskan. Anda dengan ini bersetuju dan menerima bahawa dengan mendaftar dan/atau terus menggunakan Produk dan/atau Perkhidmatan, anda memberi kebenaran dan persetujuan untuk data peribadi anda diproses oleh dan di mana diperlukan, didedahkan kepada kelas pihak ketiga seperti yang dikenal pasti oleh SDEC untuk tujuan SDEC menyediakan Produk dan/atau Perkhidmatan kepada anda. Bagi mengelakkan keraguan, anda juga dengan jelas memberi persetujuan kepada SDEC memproses sebarang data peribadi sensitif yang relevan untuk tujuan tersebut.

Penarikan Persetujuan

Walau apa pun yang sebaliknya, anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa untuk SDEC memproses data peribadi anda atau mana-mana bahagian atau bahagian yang sama dengan menghantar ke SDEC di alamat yang dinyatakan di bawah notis penarikan bertulis dan dalam tempoh tersebut ditetapkan di bawah PDPA. SDEC akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memberi kesan kepada penarikan persetujuan anda, selagi penarikan tersebut tidak bertentangan dengan kewajipan undang-undang SDEC yang lain.

Sekiranya anda tidak mahu data peribadi anda dikongsi dengan pihak lain, atau jika anda tidak mahu mendapatkan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh SDEC atau pihak lain termasuk pihak ketiga, sila maklumkan secara bertulis kepada kami di bahagian maklumat komunikasi seperti yang diberikan di bawah.

Anda, atas permintaan bertulis, akan diberi akses ke semua data peribadi yang dipegang atau disimpan atau diproses oleh SDEC. Untuk mengelakkan kekeliruan, “akses” untuk tujuan peruntukan ini bermaksud pemberitahuan data peribadi anda yang diproses oleh atau atas nama SDEC dan mempunyai salinan data peribadi tersebut yang dihubungkan atau disampaikan kepada anda dalam bentuk pilihan SDEC yang difahami.

Pembetulan Data Peribadi

Anda boleh membuat permintaan bertulis kepada SDEC pada bila-bila masa untuk membetulkan data peribadi anda yang tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau tidak lagi digunakan dan kami akan, setelah menerima permintaan bertulis untuk pembetulan, mengambil semua yang diperlukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memberi kesan kepada pembetulan tersebut.

Sila tujukan sebarang permintaan untuk menarik persetujuan atau meminta akses dan/atau pembetulan ke Data Peribadi kepada butiran berikut:

Ketua Jabatan Perkhidmatan Teknologi

SARAWAK DIGITAL ECONOMY CORPORATION BERHAD
Lot 3759 and 3760,
Jalan Sultan Tengah Rampangi,
93050 Kuching, Sarawak.
Tel: 082-846005
Fax: 082-846004