Syarat Penggunaan

Selamat Datang ke SRBN!

Laman web ini dan semua halaman dalam laman web ini (secara kolektif, “Laman Web”) dilengkapi oleh SDEC untuk penggunaan MySRBN. Penggunaan Laman Web tertakluk kepada terma dan syarat berikut.

SILA BACA MAKLUMAT DI BAWAH DENGAN TELITI SEBELUM MENGGUNAKAN LAMAN WEB SRBN INI.

TERMA

Ini adalah Terma antara anda dan/atau semua yang relevan yang di sini dimaksudkan untuk mewakili dan untuk tujuan ini, “orang” termasuk orang semula jadi dan semua jenis entiti yang diperbadankan atau tidak diperbadankan dan SDEC berkenaan akses anda ke dan penggunaan Laman Web ini dan semua kandungan, maklumat, produk dan perkhidmatan yang terdapat di atau melalui Laman Web.

PENERIMAAN

Setiap kali anda menggunakan Laman Web anda menandakan penerimaan dan persetujuan anda dan/atau penerimaan dan persetujuan mana-mana orang yang anda nyatakan untuk mewakili, terikat dengan Terma ini seperti yang tertera, dan anda menyatakan dan menjamin bahawa anda mempunyai kuasa sah untuk bersetuju dan menerima Terma ini bagi pihak anda dan/atau mana-mana orang yang anda izinkan mewakili. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana ketentuan Terma ini, atau anda tidak berkuasa untuk bersetuju untuk menerima Terma ini bagi pihak orang yang anda izinkan mewakili, kami meminta anda dan/atau orang yang anda izinkan mewakili tidak mengakses atau menggunakan laman web ini. Laman Web ini hanya untuk tujuan kemudahan dan maklumat sahaja dan tidak bertujuan untuk menyampaikan nasihat dan cadangan sebarang produk atau perkhidmatan.

HAK MILIK DAN KEBENARAN PENGGUNAAN LAMAN WEB

Laman web (termasuk semua isi, tajuk halaman, grafik khusus, ikon butang, dan skrip dan pembentangan, pengaturan, koordinasi, peningkatan dan pemilihan informasi tersebut dan lain-lain dalam bentuk teks, grafik, video, dan audio, gambar, ikon, reka bentuk perisian, aplikasi, data dan elemen lain yang terdapat di atau melalui Laman Web) adalah hak milik SDEC (kecuali dinyatakan sebaliknya) dan dilindungi oleh Undang-undang Harta Intelek di Malaysia. Penggunaan laman web oleh anda tidak akan memindahkan kepada anda mana-mana hak milik atau hak dalam Laman Web atau kandungannya. Laman web disediakan untuk anda hanya untuk penggunaan anda secara sah dan peribadi sahaja. Anda boleh menggunakan Laman Web hanya dengan cara yang diterangkan secara jelas dalam Terma dan tertakluk pada semua undang-undang yang berkaitan. Penggunaan laman web untuk tujuan lain atau dengan cara lain dilarang sama sekali.

PENGGUNAAN MAKLUMAT

Anda harus menggunakan Laman Web / Portal ini untuk tujuan sah sahaja. Sehubungan dengan itu, anda selanjutnya mengakui dan setuju untuk tidak:

 1. Anda tidak boleh memperbanyak, menyebarkan, mengubah, memaparkan, menyiapkan karya terbitan berdasarkan, menyiarkan semula atau menggunakan mana-mana kandungan Laman web ini.
 2. Anda tidak boleh menggunakan Laman web ini atau mana-mana kandungan Laman Web ini untuk tujuan yang menyalahi undang-undang.
 3. Anda tidak boleh mengganggu, mengubah, merosakkan atau mengubah Laman Web atau apa sahaja yang terdapat di Laman web ini atau mengakses sebarang maklumat peribadi, termasuk kata laluan atau maklumat akaun pengguna lain dari Laman web ini.
 4. Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda sahaja. Anda bersetuju bahawa pihak ketiga tersebut bertanggungjawab untuk pengoperasian dan kandungan laman web mereka dan SDEC tidak mempunyai tanggungjawab kepada anda atau orang lain untuk penggunaan laman web tersebut.
 5. menyamar sebagai mana-mana orang atau entiti atau menyalahtafsirkan hubungan anda dengan seseorang atau entiti;
 6. bertindak dengan cara apa pun yang memberi kesan negatif terhadap kemampuan pengguna lain untuk terlibat dalam Laman Web/Portal ini atau menggunakan mana-mana perkhidmatan di sini;
 7. terlibat dalam sebarang aktiviti yang bertentangan atau yang akan memberi kesan buruk terhadap tujuan atau niat Laman Web/Portal ini;terlibat dengan cara apa pun yang mengganggu dan/atau mengganggu atau melanggar prosedur, polisi atau peraturan mana-mana pelayan atau rangkaian yang terhubung ke Laman Web/Portal ini;
 8. terlibat dengan cara apa pun yang mengganggu dan/atau mengganggu atau melanggar prosedur, polisi atau peraturan mana-mana pelayan atau rangkaian yang terhubung ke Laman Web/Portal ini;
 9. dengan sengaja, dengan cara yang cuai atau secara tidak bersalah melanggar undang-undang tempatan, negeri, nasional atau antarabangsa yang berkuatkuasa pada masa ini (termasuk tanpa batasan yang mengawal kawalan eksport, perlindungan pengguna, persaingan tidak adil, anti diskriminasi atau iklan palsu) atau sebaliknya menimbulkan tanggungjawab untuk SDEC atau sekutunya; dan
 10. tidak akan melakukan sebarang skema untuk merosakkan integriti sistem komputer atau rangkaian yang digunakan oleh SDEC dan/atau mana-mana pengguna lain dan anda tidak akan cuba mendapatkan akses tanpa izin ke sistem atau rangkaian komputer tersebut.


PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PELANGGAN

 1. Semua maklumat yang anda berikan melalui laman web, termasuk pendaftaran, maklumat (nama dan alamat e-mel), maklumat pembayaran (nombor kad kredit dan tarikh luput), dan maklumat berkaitan transaksi mestilah benar, tepat, terkini dan lengkap. SDEC akan bergantung pada maklumat yang anda berikan. Dengan memberikan maklumat dan data mengenai diri anda (“Data Peribadi”), anda dengan ini menyetujui pemrosesan Data Peribadi anda seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi SDEC. Untuk melihat Dasar Privasi SDEC, klik di sini. Anda akan bertanggungjawab dan berkewajipan sepenuhnya atas segala kehilangan, kerosakan dan kos tambahan yang mungkin ditanggung oleh anda, SDEC atau orang lain sebagai hasil daripada penyampaian anda mengenai maklumat palsu, salah atau tidak lengkap.
 2. Anda tidak boleh, dan tidak akan berusaha menyahkompilasi, menterbalik atur, menterjemahkan, menukar, menyesuaikan, mengubah, mengubahsuai, meningkatkan, menambah, menghapus atau dengan cara apa pun mengganggu, atau memperoleh akses ke, mana-mana bahagian Laman Web atau Laman Internet atau sebarang perisian yang terdapat di dalamnya.
 3. Anda bersetuju untuk mematuhi Terma dan prosedur keselamatan yang dinyatakan di dalamnya.


HAK CIPTA

 1. Teks, gambar dan bahan lain yang terkandung atau dipaparkan di mana-mana Laman Web adalah hak milik SDEC, kecuali jika dinyatakan sebaliknya, dan merupakan harta intelek yang berharga.
 2. Tidak ada bahan dari mana-mana bahagian penerbitan, produk, perkhidmatan, laporan, e-mel atau laman web laman web ini yang boleh dimuat turun, dihantar, disiarkan, dipindahkan, ditugaskan, diterbitkan semula atau dengan cara lain digunakan atau disebarkan dalam bentuk apa pun kepada orang lain atau entiti, tanpa kebenaran bertulis dari SDEC.
 3. Semua pengeluaran semula tanpa izin atau penggunaan bahan lain dari Laman Web akan dianggap sebagai pelanggaran sengaja terhadap hak cipta SDEC dan hak harta intelek dan hak milik lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada, hak privasi.
 4. SDEC dengan tegas mempunyai semua hak yang berkaitan dengan kekayaan intelektualnya, termasuk tanpa batasan hak untuk menyekat pemindahan produk dan perkhidmatannya dan/atau untuk mengesan penggunaannya, melalui teknologi penjejakan elektronik, dan semua cara lain yang sah, yang sekarang diketahui atau dirancang selanjutnya.
 5. SDEC berhak, tanpa pemberitahuan lebih lanjut, untuk mengambil tindakan sejauh mana yang dibenarkan oleh undang-undang mana-mana dan semua penyelesaian jenayah dan sivil atas pelanggaran haknya.
 6. Pembingkaian, pencerminan, pengikisan atau penggalian data dari Laman Web atau kandungannya dalam bentuk apa pun dan dengan cara apa pun dilarang sama sekali. Anda tidak boleh menggunakan penjelajahan kolaboratif atau teknologi paparan sehubungan dengan penggunaan Laman web ini atau untuk menghantar catatan tersebut yang dapat dilihat oleh pengguna lain dari Laman Web.


PENAFIAN DAN PEMBATASAN LIABILITI

Walaupun SDEC akan menggunakan usaha yang munasabah untuk memberikan maklumat terkini dan tepat, SDEC tidak memberikan jaminan atau pernyataan mengenai ketepatan maklumat tersebut dan tidak bertanggungjawab atas kesalahan atau kekurangan dalam maklumat yang diberikan di Laman Web. Akses dan penggunaan laman web oleh anda adalah atas risiko anda sendiri.

Semua Maklumat yang tersedia melalui Laman Web disediakan berdasarkan “SEBAGAIMANA ADANYA”. SDEC tidak memberi jaminan bahawa Laman Web ini akan memenuhi keperluan anda, tanpa gangguan, selamat atau bebas ralat, atau bahawa www.sarawak.digital/mysrbn atau pelayan yang membuatnya bebas daripada virus atau lain-lain komponen berbahaya atau fail yang merosakkan. Kandungan Laman Web ini boleh berubah tanpa notis.

Laman Web mungkin mengandungi fakta, pandangan, pendapat, pernyataan dan cadangan individu, entiti atau organisasi pihak ketiga. SDEC tidak mewakili, menjamin atau mengesahkan ketepatan, ketepatan masa atau kebolehpercayaan mana-mana nasihat, pendapat, pernyataan atau maklumat lain yang dipaparkan, dimuat naik atau diedarkan melalui Laman Web. Anda mengakui dan bersetuju bahawa apa-apa pergantungan pada pendapat, nasihat, pernyataan atau maklumat sedemikian adalah atas risiko anda sendiri.

SECARA MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, SDEC MENAFIKAN SETIAP DAN SEMUA JAMINAN, SAMA ADA DILAKSANAKAN ATAU TERSIRAT, MENGENAI SETIAP MAKLUMAT YANG DIBERIKAN MELALUI ATAU BERHUBUNGAN DENGAN LAMAN WEB, TERMASUK TANPA BATASAN, JAMINAN KEBERKESANAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN JAMINAN TERHADAP KETEPATAN, KELENGKAPAN ATAU KANDUNGAN SETIAP MAKLUMAT YANG TERSEDIA DI ATAU MELALUI LAMAN WEB. SRBN (SDEC) TIDAK BERTANGGUNGJAWAB, DAN TIDAK BERKEWAJIPAN TERHADAP APA-APA KEROSAKAN ATAU VIRUS YANG MUNGKIN MENGAKIBATKAN PERALATAN KOMPUTER ANDA ATAU HARTA LAIN DALAM AKAUN AKSES ANDA, PENGGUNAAN ATAU PENYEMAKAN IMBAS DI LAMAN WEB INI, ATAU MUAT TURUN BAHAN, DATA, TEKS ATAU GAMBAR DARI LAMAN WEB OLEH ANDA.

Untuk mengelakkan keraguan, SDEC dengan ini secara terang-terangan menafikan segala dan semua tanggungjawab apa pun dan tidak memberikan jaminan, tersurat atau tersirat untuk apa-apa kehilangan atau kerosakan bagaimanapun disebabkan oleh atau timbul daripada penyemakan imbas, memuat turun, memuat naik atau penggunaan, kebergantungan pada atau tidak dapat menggunakan mana-mana isi dari Laman web ini, atau dari tindakan atau keputusan yang diambil sebagai hasil dari penyemakan imbas, memuat turun, memuat naik atau penggunaan atau bergantung pada mana-mana isi dari Laman web ini.

SDEC, sekutu, pekerja, ejen atau wakilnya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan secara tidak langsung, akibat, khas, insidental atau hukuman (termasuk, tanpa batasan, kesalahan atau kekurangan dalam maklumat yang berkaitan dengan Laman Web)

PAMPASAN

Anda bersetuju untuk mengganti rugi, mempertahankan dan mendukung secara tidak berbahaya SDEC, pegawai, pengarah, pekerja, sekutu dan wakilnya dari dan terhadap sebarang dan semua liabiliti, perbelanjaan, dan kos termasuk tanpa had yuran dan perbelanjaan undang-undang yang munasabah yang ditanggung oleh SDEC berkaitan dengan dan tuntutan atau permintaan yang timbul dari Laman Web dan pelanggaran anda terhadap Perjanjian Terma ini. Anda akan membantu dan bekerjasama sepenuhnya seperti yang diperlukan oleh SDEC dalam pembelaan atau tuntutan atau permintaan tersebut.

PERUNTUKAN AM

SDEC boleh mengikut budi bicara mutlaknya mengubah Terma ini dari semasa ke semasa kerana ia berkaitan dengan penggunaan Laman web di masa depan, dengan menyiarkan versi Terma yang disemak semula di Laman Web. Dengan menggunakan Laman Web setelah Terma yang telah disemak dipaparkan, anda menandakan penerimaan dan persetujuan anda untuk terikat dengan Terma yang telah disemak semula. Anda tidak boleh mengubah Terma ini dengan apa cara sekali pun.

PENAMATAN PENGGUNAAN

Walau apa pun peruntukan lain dalam Perjanjian ini, SDEC boleh mengikut budi bicaranya mengubah, menghentikan, mengubahsuai, menyekat, menggantung atau menghentikan Laman Web atau mana-mana bahagiannya tanpa notis atau tanggungjawab kepada anda atau orang lain. SDEC boleh mengikut budi bicaranya dan untuk kemudahannya pada bila-bila masa dengan serta-merta menamatkan, sementara atau selamanya, Perjanjian Terma ini atau kebenaran anda untuk mengakses dan menggunakan Laman Web tanpa sebarang notis atau tanggungjawab kepada anda atau orang lain.

Semua maklumat yang terkandung di sini boleh berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada anda. Sila baca dan fahami TERMA & SYARAT di atas sebelum menggunakan perkhidmatan yang diberikan oleh Laman Web ini.